Home / ข่าวกิจกรรม / มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่และกำลังพลทหารพราน

มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่และกำลังพลทหารพราน

เมื่อ 31 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. ตรวจผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งบประมาณปี 2561 ทั้งนี้ได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่และกำลังพลทหารพราน ร้อย ทพ.4406 บ.ข่าลิง ม. 1 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี test

Check Also

โครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท

งานส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์-กิจกรรม มื่อ 10 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. เป็นตัวแทน สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลนำสินค้าที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เช่นสะตอ ผักกูด ผักเหรียงฯ …